Podstawowe informacje nt. egzaminu maturalnego w roku 2023/2024

Egzamin maturalny – informacje dla rodziców/opiekunów
FORMUŁA 2023 – na podstawie wymagań egzaminacyjnych

Harmonogram

 • Do 2 października – złożenie przez uczniów wstępnych e-deklaracji maturalnych i dostarczenie dokumentów uprawniających do dostosowań
 • Do 7 lutego – złożenie przez uczniów deklaracji ostatecznych i dokumentów uprawniających do dostosowań (opinii, orzeczeń, zaświadczeń lekarskich)
 • Do 9 lutego – poinformowanie uczniów o przyznanych przez Radę Pedagogiczną dostosowaniach i ich zatwierdzenie do 14 lutego (zał. 4b)
 • Do 23 kwietnia – przyjmowanie zaświadczeń o laureacie (zał. 5b)
 • 7-23 maja – egzamin maturalny pisemny (11-16 maja egzaminy ustne)
 • 3-17 czerwca – termin dodatkowy egzaminu maturalnego (10-12 czerwca egzaminy ustne)
 • wniosek o termin dodatkowy – wraz z zaświadczeniem lekarskim, dostarczony najpóźniej w dniu egzaminu, na którym uczeń był nieobecny (zał. 6)
 • 9 lipca – wyniki egzaminu z terminu głównego i dodatkowego
 • Do 16 lipca – złożenie deklaracji o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego (zał. 7)
 • 20 sierpnia – termin poprawkowy egzaminu maturalnego (21 sierpnia poprawkowy egzamin ustny)
 • 10 września – wyniki egzaminu z terminu poprawkowego

Dostosowania

Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:

 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania chorym lub niesprawnym czasowo, chorym przewlekłe
 • posiadającym opinię z poradni PP o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia)
 • które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
 • które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej.
 • o których mowa w art. 165 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (cudzoziemcom) które są obywatelami Ukrainy
 • z zaburzeniami widzenia barw
  Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.

Przebieg egzaminu

 • Egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest przeprowadzany na poziomie podstawowym.
 • Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów dodatkowych – z wyjątkiem języków obcych nowożytnych – jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym
 • Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:
  egzaminy w części ustnej:
  A. język polski (2 pytania wylosowane: 1. z puli jawnej – na stronie CKE, 2. pytanie na
  temat literatury/języka na podstawie tekstu)
  B. język obcy nowożytny
  egzaminy w części pisemnej na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
  A. język polski (część I: język polski w użyciu, część II: tekst historycznoliteracki, część
  III: wypracowanie)
  B. matematyka
  C. język obcy nowożytny
  jeden egzamin w części pisemnej z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub – w przypadku języka obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
  A. biologia
  B. chemia
  C. filozofia
  D. fizyka
  E. geografia
  F. historia
  G. historia muzyki
  H. historia sztuki
  I. informatyka
  J. język łaciński i kultura antyczna
  K. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
  L. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski,
  litewski, niemiecki, ukraiński)
  M. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski,
  hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
  N. język polski
  O. język regionalny (język kaszubski)
  P. matematyka
  Q. wiedza o społeczeństwie
 • Uczeń/absolwent może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych wymienionych wyżej, na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.
 • Jeśli uczeń nie przystąpi do zadeklarowanego przedmiotu, przy kolejnym podejściu do tego egzaminu musi uiścić opłatę.
 • Od 2025 roku obowiązek zdania rozszerzenia na min. 30%.

Dodatkowe informacje

Wszystkie wnioski, informacje, komunikaty i załączniki można znaleźć na stronach:
CKE (www.cke.gov.pl) oraz OKE w Gdańsku (www.oke.gda.pl)