Liceum Plastyczne w Oliwie

Dzięki dotacji ze środków MKiDN z Programu "ROZWÓJ INFRASTRUKTURY KULTURY" mamy świetnie wyposażoną pracownię fotograficzną i multimedialną.

  
 

NASZE PRACOWNIE
/

INTERMEDIA

nauczyciel prowadzący Andrzej Leszczyński

PROGRAM PRACOWNI

W programie nauczania dominują zajęcia warsztatowe, których zadaniem jest przybliżenie młodzieży zagadnień teoretycznych związanych ze sztuką fotografii i filmu od strony praktycznej.

Zgodnie z zagadnieniami programu nauczania, uczniowie poznają:

1. Zastosowanie fotografii, filmu, dźwięku i technik wideo w środkach masowej komunikacji.

2. Formalne środki wypowiedzi artystycznej w fotografii i filmie.

3. Współczesne podstawowe techniki i technologie w fotografii i filmie.

4. Techniki rejestrowania obrazu fotograficznego i wideo; zasady działania sprzętu

do analogowego i cyfrowego zapisu obrazu.

5. Podstawy obróbki obrazu filmowego i wideo z wykorzystaniem technik cyfrowych.

6. Podstawy obróbki obrazu fotograficznego z wykorzystaniem technik tradycyjnych, czyli pracę

w ciemni optycznej i studio fotograficznym oraz technik cyfrowych (stosowanie programów

do edycji obrazu w systemach operacyjnych Microsoft Windows i Mac OS X).

7. Dobór właściwych środków technicznych dla uzyskania określonych efektów artystycznych.

  

RZEŹBA

nauczyciel prowadzący Tomasz Zabrocki

PROGRAM PRACOWNI

Odbywają się w niej zajęcia z przedmiotu rzeźba obowiązkowe dla wszystkich uczniów szkół plastycznych. Realizowane są zadania z wyobraźni, ćwiczenia kompozycyjne, studia z natury i projekty własne uczniów. Podstawową techniką jest modelowanie w glinie. Prace utrwalane są odlewami gipsowymi oraz wypałem w piecu ceramicznym. Możliwe jest realizacja prac w wybranych przez ucznia technikach i technologiach. Celem kształcenia jest umiejętność kształtowania form przestrzennych w sposób rzeźbiarski ,zgodnie ze zdobytymi umiejętnościami manualnymi i nabytą wiedza na temat tej dziedziny sztuki. Pracownia otwarta jest w formie zajęć fakultatywnych dla  uczniów  szkół programów indywidualnych.

W pracowni ceramiki realizowane są w niej zajęcia ze specjalności artystycznej ceramika w ramach specjalizacji techniki rzeźbiarskie. Celem kształcenia jest nabycie przez uczniów umiejętności kształtowania form ceramicznych i zdobienia ich  oraz twórcze zastosowanie poznanych technologii. Pracownia otwarta jest dla uczniów szkół programów indywidualnych w formie zajęć fakultatywnych.

RYSUNEK I MALARSTWO

nauczyciele prowadzący Joanna Wyrostkiewicz, Magdalena Swacha

PROGRAM PRACOWNI

Pracownia Rysunku i Malarstwa to miejsce gdzie uczniowie rozwijają warsztat malarski, rysunkowy oraz kreatywność i wyobraźnię w oparciu o nauki humanistyczne, korelacje między przedmiotowe i najnowsze zjawiska społeczno - kulturowe. 

Uczeń poznaje i uczy się posługiwania różnorodnymi narzędziami i technikami malarskimi, należą do nich akwarela, tempera, ekolina, akryl, olej na płótnie oraz tech. rysunkowymi m.in. ołówek, węgiel, tusz lawowany, sangwina na wybranym podkładzie. Świadomie interpretuje i kreuje z natury i wyobraźni, czerpie inspiracje z przedstawionych martwych natur ale i szeroko pojętych zjawisk wokół interesujących go dziedzin nauki i sztuki. Pracownia otwiera uczniów na poszukiwanie i zgłębianie indywidualnego artystycznego wyrazu.

Program pracowni Rysunku i Malarstwa oparty jest na aktualnych założeniach podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych Centrum Edukacji Artystycznej.


PROJEKTOWANIE GRAFICZNE

nauczyciel prowadzący Wojciech Juchniewicz

PROGRAM PRACOWNI

Ze względu na szeroki zakres uprawianych aktywności plastycznych, odbywa się w dwóch pracowniach:

- pracownia technologii informacyjnej wyposażona jest w komputery z oprogramowaniem do tworzenia i edycji grafiki cyfrowej Adobe Master Collection. W pracowni tej odbywają się ćwiczenia projektowe, DTP, podstawy animacji itp.

- pracownia druku artystycznego poświęcona jest działaniom warsztatowym. Uczniowie praktycznie poznają techniki i technologie druku. Pracownia wyposażona jest w prasę do druku wypukłego, niezbędne narzędzia i odczynniki oraz stoły do sitodruku, siatki, konieczne oprzyrządowanie i chemię.